ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2017

ಬಾ ಶಿವ ಬಾ ಶಿವ

ಬಾ ಶಿವ ಬಾ ಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ
ಬಾ ಶಿವ ಬಾ ಶಿವ ಹೃದಯಶಿವ

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂತತ ಸುಂದರಮೌನಾ-
ವೃಷ್ಟಿಧಾರಾಭಿಷಿಕ್ತಶಿವ
ನಾನಾರೂಪವಿಲೀನ ವಿಶೇಷಿತ
ವ್ಯೋಮಾಂತರ್ಗತ ಧ್ಯಾನಶಿವ

ಋಷಿಗಣಸಂಸ್ತುತ ನಾಮಾವಲಿಗತ
ಭಾವಾಕರ್ಷಿತ ಭವ್ಯಶಿವ
ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟನಿವೇದನಮಾತ್ರಕೆ
ಕಷ್ಟವ ಕಳೆಯುವ ತುಷ್ಟಶಿವ

ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವಿಮರ್ಶಿತ
ಚಿದ್ರೂಪಾತ್ಮಕ ತತ್ತ್ವಶಿವ
ಮತಿಸಂಚಾಲಿತ ಕಾರಣಕಲ್ಪಿತ
ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂತ್ರಾತ್ಮಶಿವ

ವಿಶ್ವಾಗೋಚರಶಕ್ತ್ಯಾಲಂಬಿತ
ವಿಶ್ವವಿಶಾಲಾದೃಷ್ಟಶಿವ
ವಿಶ್ವವಿಲೋಕಿತ ವಿಶ್ವವಿರಾಜಿತ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೇ ಚಾರುಶಿವ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

24/02/2017

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ