ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2017

ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಾವು

ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಾವು
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಾವು
ದೇಶವನೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆವರಿಗಿಂತ
ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಾವು

ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಲ್ಲದ ಊರೆಲ್ಲಿದೆಯೋ?
ಇದ್ದರದೂರಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಲ 
ಬಚ್ಚಲ ರೊಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ
ಸ್ನಾನವ ಮಾಡುವರಲ್ಲಿಲ್ಲ

ಕೊಳಚೆಗಳಿರುವೆಡೆ ನಮ್ಮಾವಾಸವು
ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಯ ಸಂಸಾರ
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಲ್ಲದ ಬೀದಿಗಳಿದ್ದರೆ
ಅಲ್ಲಿಹುದೆಮ್ಮಯ ಪರಿವಾರ

ರಕ್ತವ ಹೀರುವ ಜೀವಿಗಳೆಂದು
ನಮ್ಮನು ನೀವ್ ಕಡೆಗಣಿಸದಿರಿ
ಸತ್ತಂತಿಹರನು ಕಚ್ಚೆಚ್ಚರಿಸುವ
ನಮ್ಮುಪಕಾರವ ಮರೆಯದಿರಿ

ಏಳಿರಿ! ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿರಿ! ಎಂದರೂ
ಏಳದ ಮಂದಿಯ ಹುಡುಕುವೆವು
ಜಗವೇ ನಿದ್ರೆಯ ಗೊರಕೆಯೊಳಿದ್ದರೂ
ಹಾಡುತ ಜಾಗ್ರತಗೊಳಿಸುವೆವು

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಿತಿಮೀರದ ಹಾಗೆ
ರೋಗಾಣುಗಳನು ಹರಡುವೆವು
ಅತಿಸಂತಾನದ ತಾನನವಳಿಸುತ
ಮಿತದಾ ಹಿತದರಿವೆರೆಯುವೆವು

ಬಾಳಿನ ಅವಧಿಯು ಅರೆದಿನವಾದರೂ
ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವೆವು
ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರದ ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಕಲಿಗಳು
ರಕುತದಿ ಬರೆವೆವು ಇದ ನಾವು

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
30/04/2017


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ