ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 15, 2013

ಕತ್ತಲೆಯ ಕಲೆ


ಕತ್ತಲೆಯು ಕವಿದಿರಲು ಚಿಂತಿಸದಿರೆಲೆ ಮನವೆ!
ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀ ಕಟ್ಟಬೇಡ.
ಕತ್ತಲೆಯ ಒಲವಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದಾ ಒರತೆಯಿದೆ
ಕತ್ತಲೆಯ ಕಪ್ಪನ್ನು ನೀ ಹಳಿಯಬೇಡ.

ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾರಿರುಳೆ ತಾರೆಗಳ ಜೀವಾಳ
ಕತ್ತಲೆಯೆ ಬೆಳಕಹೆರುವ ಹೆಬ್ಬಸಿರು.
ಕತ್ತಲೆಯಲಡಗಿದೆ ಕಲೆಯೆಂಬೆರಡಕ್ಕರವು
ಕತ್ತಲೆಯ ಗರ್ಭದಲೆ ತಳೆದುದೀ  ಜೀವ.

ಬತ್ತದಾ ಭಾವಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲುದಿಸುವುವು
ಬತ್ತದಾ ಬಯಕೆಗಳು ಕಾರಿರುಳಿನಲ್ಲಿ.
ಬತ್ತದಾ ಹಾಲ್ದೆನೆಗೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಗವಿಯಿರಲು
ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬತ್ತದಿರಲೆಮ್ಮ ಕಲೆಯು.


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ