ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 19, 2014

ಸುಂದರವೀ ಶಿವಸಂಸಾರ!ಸುಂದರವೀ ಶಿವಸಂಸಾರ
ಆನಂದಸುಧಾಘನಸಾರ

ಮನಕಾನನದಲಿ ಮತಿಶಿವೆಯೊಂದಿಗೆ
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಮೃಗಪರಿವಾರ
ಪಂಚಪ್ರಾಣಾವೃತತನುಮಂದಿರ-
ಕೋಣಾಂತರ್ಯದಿ ಸುವಿಹಾರ

ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತಸರೋವರಪರಿವೃತ
ಹೃದಯಸರೋಜದಿ ಮಧುಪೂರ
ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರಸಂಘೋಷಿತ ವದನದಿ
ವಿಕಸಿತ ಸ್ವರಸುಮಮಂದಾರ

ಭವಭಯಹರಶಿವತಾಂಡವನೃತ್ಯಕೆ
ಲಲಿತಾಪದಗತಿಶೃಂಗಾರ
ಭಾವರಥೋತ್ಸವ ಮಂಗಲಗಾನಕೆ
ಶ್ರುತಿಹಿತ ಸರಿಗಮಸಂಚಾರ

ಅನಂತಮೌನದ ನಾಟ್ಯತರಂಗವೆ
ವ್ಯೋಮಾಂತರ್ಗತದೋಂಕಾರ
ಅಚಲಿತ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ಜೀವಕೆ
ಅದ್ವೈತಾಮೃತಸುಖಸಾರ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
19/01/20142 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: