ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1, 2015

ಎಲ್ಲಿಹನು?

ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇಕೋ
ಬಲ್ಲವರು ಯಾರಿಲ್ಲವೀ ಜಗದಲೇಕೋ

ಸೊಲ್ಲು ಸೊಲ್ಲಿನ ತಿಳಿವು ತಿಳಿಯದೇಕೋ
ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನ ಪೂಜೆಯರಿಯದೇಕೋ
ಬೆಲ್ಲದೊಳಡಗಿಹನೇ? ಪಲ್ಲವದೊಳಿಹನೇ?
ನಲ್ಲೆಯಾ ಮುಗುಳ್ನಗೆಗೆ ಒಲವ ತೀಡಿಹನೇ?

ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಭಾವದಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತೆ ಎನ್ನ ಮತಿಯ ಶಕುತಿ
ಸುಳ್ಳಿನಾ ಹಳ್ಳದೊಳ ಹರಿವೆಲ್ಲವಳಿಯೆ
ಅಲ್ಲುಳಿವುದೆಲ್ಲವೂ ಹರಿಯ ಸುಳಿವೇ?

ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹಸುವಿನೊಳ ಹಾಲಾಗಿ ಬಂದು
ಮೆಲ್ಲುತಿಹನೇ ಮಗುವ ಜೊಲ್ಲಾಗಿ ನಿಂದು
ಗಲ್ಲದಾ ಕುಳಿಯೊಳಗೆ ಮೊಲ್ಲೆ ಮುಗುಳಿರಿಸಿ
ಮೆಲ್ಲನರಳಿಹನೇ ಅಲ್ಲಿ ತೊದಲ ಜೇನಿರಿಸಿ 

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

01/03/2015

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: