ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2015

ಮಾಂ ಪಾಹಿ ವಾಗ್ವಾಣಿ


ಮಾಂ ಪಾಹಿ ವಾಗ್ವಾಣಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ
ಸಂಗೀತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಂಸ್ಥಾಪಿನಿ
ಬಹುಜನ್ಮಸಂಸಿದ್ಧಯೋಗೇನ ಸಂಸ್ಕರಿತ
ವಾಗರ್ಥಪದಬೀಜಸಂಗೋಪಿನಿ

ಆನಂದಫಲಭಾರಕಾವ್ಯಾಂಗಿನಿ
ಛಂದೋsಲಂಕಾರಸಂಚಾರಿಣಿ
ಪ್ರಾಸಾಕ್ಷರಾರೋಪಿತಾವರ್ತ ಲಾಲಿತ್ಯ
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪದವಾಕ್ಯಸಂಕರ್ಷಿಣಿ

ಜಗದೇಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಘನರೂಪಿಣಿ
ಗಗನಾದಿಮಧ್ಯಾಂತಸಂಭಾಷಿಣಿ
ಓಂಕಾರ ನಾದಮಯ ಸ್ವರವರ್ಣ ಸಂಕ್ರಮಿತ
ವ್ಯೋಮಾಂತರಾಲಾಂತರಾರೋಹಿಣಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

16/08/2015

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ