ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 24, 2017

ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ

ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ...
ಸರ್ವಂ ಕೃಷ್ಣಕಾರುಣ್ಯಜಂ|

ಕೃಷ್ಣವಿನೋದಂ ಕೃಷ್ಣವಿಚಾರಂ
ಕೃಷ್ಣಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ|
ಕೃಷ್ಣಕಲಾಪಂ ಕೃಷ್ಣವಿಲಾಪಂ
ಕೃಷ್ಣಾಲಾಪಂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ|

ಕೃಷ್ಣಾರೋಪಿತ ಭಾವನಿಬಂಧಂ
ಕೃಷ್ಣವಿರಾಜಿತ ಛಂದಃಪ್ರಾಸಂ|
ಕೃಷ್ಣಾವರ್ತಿತ ಚರಣನಿನಾದಂ
ಕೃಷ್ಣೋದ್ದಿಷ್ಟಂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ|

ಪ್ರಾಣೋಪಾನಂ ವ್ಯಾನೋದಾನಂ
ಕೃಷ್ಣಸಮಾನಂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ|
ಅಂತಃಕರಣಂ ದೇಹಾವರಣಂ
ಜನನಂ ಮರಣಂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ|

ಡಿ. ನಂಜುಂಡ

24/07/2017

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ