ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 17, 2015

ಬಾ, ಹಣ್ಣ ಕೊಡುವೆ

ಎಲೆ ಬಾಲ! ನೀನಾರು? ನಿನ್ನಯಾ ಹೆಸರೇನು?
ಎಷ್ಟನೆಯ ತರಗತಿಯಲೋದುತಿರುವೆ?
ಹಾದಿಯೊಳು ಸಾಗಿ ಊರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಹಣ್ಣ ಕೊಡುವೆ

ನಾನು ನೆಟ್ಟಿಹ ಹಲಸು ಫಲವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಂದು
ಹಿಸಿದು ಇಟ್ಟಿಹೆನದರ ಒಂದು ಭಾಗ
ಸಂಜೆ ನೀ ಬಂದು ತಿಂದು ಮುಂದಕೆ ಹೋಗು
ಬೀಜಗಳ ಬನದೆಡೆಗೆ ಎಸೆದು ಸಾಗು

ನಾ ಮರವ ಬೆಳೆಸಿಹೆನು; ನಾನದರ ಯಜಮಾನ
ಮರವಿತ್ತ ಫಲದಲ್ಲಿ ನಾನೆ ಇಹೆನು
ನಾನು ನಾನುಗಳ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿಹೆÀ ನೋಡು
ಕಳೆಯಬೇಕೆಲ್ಲವನು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು

ನೀನು ಕೂಡುವ ಕ್ಷಣದಿ ನನ್ನದೆಲ್ಲವ ಕಳೆದು
ಮರದ ಬೇರೊಳು ಸರಿದು ಚಿಗುರನೇರಿ;
ನೀ ಗುಣಿಪ ಮರಮರದಿ ನಾನುಗಳ ಭಾಗಿಸುವೆ
ಸೊನ್ನೆಯಾಗುವ ತನಕ; ಹಲವು ಬಾರಿ.

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

18/07/2015

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ