ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 27, 2015

ವಿಶ್ರಮಿಸು ಮನವೆ!

ಷಟ್ಪದವೆ! ಸಂಕ್ರಮಿಸು ಹೃತ್ಪಥದಿ ಝೇಂಕರಿಸು
ಅಷ್ಟದಲಮಧ್ಯದಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಸುಖಿಸು
ದೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಪಂಚಾಂಗವಿಷಯಗಳ ಸಂಹರಿಸಿ
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಸಂಪದವ ಸಂಚಲನಗೊಳಿಸು

ಪರಮಾಣುಸಂಚಲಿತ ಸ್ವರಭಾರಸಂಕಲಿತ
ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಾಂತಪೂರದೊಳು ಹರಿದು
ಹರಿತತ್ತ್ವಸಂಕಾಶದಾಕಾಶದಾದ್ಯಂತ
ಹರಹಿದಾ ಹರತತ್ತ್ವ ಡಮರುಗದಿ ಸಿಡಿದು

ಕಾಮಾದಿಷಡ್ವೈರಿಶೀರ್ಷಗಳ ಚೆಂಡಾಡು
ಮಮಕಾರಮೂಲಗಳ ಬಿಡದೆ ತುಂಡರಿಸು
ಅಮರಪದಪದ್ಮಾಂತರಾಲದಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ
ಭ್ರಮರ! ನೀ ಭ್ರಮಣವನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು.

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

27/07/2015

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ