ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 22, 2013

ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯ!ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತಿವೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡುತಿವೆ
ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತಿದೆ -ಸತ್ಯವೆಂದು.
ಮನದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಚೇತನದಿ
ನೆಲೆಯಾಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮಿಥ್ಯವೆಂದು.

ಅಲೆರಹಿತ ಮನವಿರಲು ಘಟನೆಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲ;
ಭಾಸವಾಗುವುದದೆಮಗೆ ಅಲೆಗಳಿರಲು.
ಅಲೆಯೇರಿಳಿತಗತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವಿರಲಲ್ಲಿ
ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿಹುದು- ಭ್ರಮೆಯೆ ಎಲ್ಲ.

ಕಣವೆಲ್ಲ ಅಣುವಾಗಿ ಪರಮಾಣುವಾಗಿಹವು
ಕೊನೆಗೊಂದೆ ಉಳಿದಿಹುದು- 'ಚಲನೆ' ಅಲ್ಲಿ
ಚಲನಕಾರಣಮೂಲವರಿತಾಗ ಅನುಭವದಿ
ವಸ್ತು-ಘಟನೆಯ ಮೂಲವಿರುವುದಲ್ಲಿ.

ಮನದ ಕಣಕಣಗಳನು ಕಳೆದುಳಿದ ಅರಿವಿನಲಿ
ನೆಲೆಯಾಗಿ ನೋಡುತಿರೆ ಘಟನೆಗಳು ಮಾಯ.
ನೋಡುವಾ ವಸ್ತುವಲಿ ನೋಡುಗನು ಒಂದಾಗೆ
ನೋಟವಿಲ್ಲವು ಅಲ್ಲಿ -ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ