ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 28, 2013

ಮೂರ್ಖಗೀತೆ!ಮೂರ್ಖರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿನ  ದನಿಯಿದು
ಗಮನಿಸಿ! ಕೇಳಿರಿ!  ನೀವೆಲ್ಲ.
ನಮ್ಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೋಡಿರಿ
ತಪ್ಪದೆ ಮೂರ್ಖರೆ! ದಿನವೆಲ್ಲ.   

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿವೆವು
ನಿಮ್ಮಯ ತೊಂದರೆ ನೀಗುವೆವು.
ಕೆಲಸವ ಮಾಡಲು ಸಮಯವು ಬೇಕೇ!?
ಜಾಹೀರಾತನು ಹಾಕುವೆವು.

ಹೆಂಗಳೆಯರಿರಾ! ಬನ್ನಿರಿ! ಕುಳ್ಳಿರಿ!
ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ಸೀರೆಗಳ!
ನಿರೂಪಣೆಗೆಂದು ದಿನವೂ ಬರುವೆವು
ಸೀರೆಯ ಜಾಹೀರು ಮಾಡುವೆವು.

ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತ್ವರಿತದಿ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂರ್ಖರು ನೀವುಗಳು.
ಗಂಡನ ಕೆಲಸಕೆ ಬೇಗನೆ ಅಟ್ಟಿರಿ
ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಹಾಕುವೆವು.

ಸವಿರುಚಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನೆಲ್ಲ
ಅನುದಿನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವೆವು.
ನಿಮ್ಮಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಸ್ತುವ ಕೊಳ್ಳಿರಿ                    
ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸುವೆವು.

ಅಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆನ್ನದಿರಿ ನೀವು
ತಂಗಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ !.
ಮೂರ್ಖರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಹ
ಸೋದರನಂತೆಯೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ!

ವಿಧಾನಸೌಧದಿ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯದ
ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಮಾಡುವೆವು.
ಗೋಸುಂಬೆಗಳಾ ಹೊಸಹೊಸ ಬಣ್ಣದ
ಮಿಂಚಿನ ಸುದ್ದಿಯ ನೀಡುವೆವು

ವಿಶ್ವಮಾನವತೆಯ ತತ್ತ್ವವ ಸಾರುವ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟಾಟವದು ಇದೆಯಿಲ್ಲಿ.
ಮಕ್ಕಳು ಯುವಕರು ಮುದುಕರು ಎನ್ನುವ
ಭೇದವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ?

ಬನ್ನಿರಿ ಮಕ್ಕಳೆ! ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡಿರಿ!
ನಿಮ್ಮಯ ಸಮಯವ ಮೀಸಲಿಡಿ.
ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ
ಎಂಬಾ ನೆಪವನು ಬದಿಯಲಿಡಿ.

ಬನ್ನಿರಿ ಹಿರಿಯರೆ! ನೋಡಿರಿ ಚಿಂತನ!
ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವೆವು.
ಜನ್ಮಾಂತರದಾ ವಿಷಯವ ತಿಳಿಸುತ
ನಿಮ್ಮಯ ಕರ್ಮವ ಅಳಿಸುವೆವು.

ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯೆನ್ನುತ
ಸುಮ್ಮನೆ ತರಲೆಯ ತೆಗೆಯದಿರಿ.
ವಿದ್ಯುದಿಲಾಖೆಯ ಕೃಪೆಯೂ ನಿಮಗಿದೆ
ಎಂಬಾ ವಿಷಯವ ಮರೆಯದಿರಿ.


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ