ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 9, 2013

ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೀ ತೋಟಕಾಷ್ಟಕಂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೀ ಅಮ್ಮನವರ ಬಗ್ಗೆ ತೋಟಕವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ನನ್ನ ಬಾಲಿಶ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವು. ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೀ ತೋಟಕಾಷ್ಟಕಂ
************************
ಸುಮನೋಹರಚಾರುಮುಖೇ ಲಲಿತೇ
ಜನಮೋಹನಕಾರಣನೇತ್ರಧರೇ |
ಭುವನತ್ರಯಪಾಲಕಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಭವತಾಪಹರೇ ತ್ರಿಪುರೇ ಜನನಿ || 1 ||

ಸಕಲಾಗಮಸಾರನಿಧೇ ಮಧುರೇ
ತವಪಾದಸರೋಜಮಹಂ ಶರಣಂ|
ಅಖಿಲಾಂಡವಿನಾಯಕಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಭವತಾಪಹರೇ ತ್ರಿಪುರೇ ಜನನಿ || 2 ||

ನವರಾತ್ರಿಸುಪೂಜಿತದೇವಿ ಹರೇ
ನವರೂಪಧರೇ ಶರದಿಂದುಮುಖೇ |
ವಪುಷಾ ವಚಸಾ ಮನಸಾ ಶರಣಂ
ಭವತಾಪಹರೇ ತ್ರಿಪುರೇ ಜನನಿ || 3 ||

ಸುರಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಣಪೋಷರತೇ
ವಸ ಮೇ ವದನೇ ಕೃಪಯಾ ಜನನಿ |
ಮುನಿವಂದ್ಯಶಿರೋಮಣಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಭವತಾಪಹರೇ ತ್ರಿಪುರೇ ಜನನಿ || 4 ||

ಸುಮಸೌರಭಸನ್ನಿಹಿತೇ ಸುಮನೇ
ಮಮ ಹೃತ್ಕಮಲೇ ವಸ ಹೇ ಸತತಂ |
ವಸನೇ ಕರಣೇ ವಸ ಮೇ ರುಧಿರೇ
ಭವತಾಪಹರೇ ತ್ರಿಪುರೇ ಜನನಿ || 5 ||

ಗಗನಾಂತರಗಾಮಿನಿ ಗಾನರತೇ
ಶಿವರಾಗಿಣಿ ಮೋಹಿನಿ ಮೌನರತೇ |
ಕೃತಪಾಪಹರೇ  ವಸ ಮೇ ಸುಗೃಹೇ
ಭವತಾಪಹರೇ ತ್ರಿಪುರೇ ಜನನಿ || 6 ||

ಮನಚಾರಿಣಿ ಚಾರುಮತೇ ಮಮತೇ
ವನಚಾರಿಣಿ ಶಂಕರಿ ಕೋಮಲತೇ |
ಶ್ರುತಿಗಾನರತೇ ಚರ ಮೇ ವಚನೇ
ಭವತಾಪಹರೇ ತ್ರಿಪುರೇ ಜನನಿ || 7 ||

ಚಿರಯೌವನಮೋಹನರೂಪಿಣಿ ಹೇ
ಪರಮಾರ್ಥವಿದಾಯರತೇ ಶರಣಂ |
ಭವತಾಪಹರೇ ತ್ರಿಗುಣೇ ಜನನಿ
ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಿ ಹೇ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ || 8 ||


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ