ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2012

ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡೋ ರೈತ ಹಿಗ್ಗು ಮಾಡೋ...


ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡೋ ರೈತ ಹಿಗ್ಗು ಮಾಡೋ...
ತಗ್ಗಿ ನಡೆವ ಜನರ ನೀನು ಹಿಗ್ಗು ಮಾಡೋ...
ಕೆಸರ ಮಾಡಿ.., ಹೊಲವ ಹಸಿರ ಮಾಡಿ..
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ನೊಂದ ಜನರ ಮೊಗವ ನೋಡಿ ||

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು..., ಹೊಲಕೆ ಸಾರ ಕೊಟ್ಟು...
ಊರ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು |
ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ..., ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ...
ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಂದ ಫಲವ ದಾನ ಮಾಡಿ||

ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ...,ಹೊಲಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ...
ಪಾಪ ಕಳೆಯೆ ಪುಣ್ಯಫಲವ ನೆಚ್ಚಿ ||
ಹೊಸತು ಮಾಡಿ..., ಮನವ ಕಸುವು ಮಾಡಿ...
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ನೊಂದ ಜನಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ||

ಮೋಡ ನೋಡಿ..., ಮಳೆಯ ಸುಳಿವು ನೋಡಿ...
ಕಾಡದಿರಲು ಚೌಡಿಗೊಂದು ಕಾಯಿ ನೀಡಿ ||
ವಾರ ಬಿಟ್ಟು..., ಹೊಲಕೆ ಜನರ ಬಿಟ್ಟು...
ಪೈರುಗಳನು ಕಣಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು || ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡೋ ರೈತ....||

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ