ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2012

ಸ್ವರಚಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯಗಳುತುಂಗಾತೀರವಿಹಾರಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಪುರಪ್ರಾಕೃತೀಂ
ಭವ್ಯಾಂ ಭಾಂ ಭವತಾರಿಣೀಂ ಸುರನುತಾಂ ಸದ್ಭಾವಗಮ್ಯಾಂ ಶುಭಾಮ್ |
ಮಾರೀಚಾದಿಮುನಿಪ್ರಪೂಜಿತಪದಾಂ ಪದ್ಮಸ್ಥಿತಾಂ ಹೃತ್ಸ್ಥಿತಾಂ
ಆಲಂಬೇ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೀಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದುರ್ಗಾಂ ಮದಂಬಾಮಹಂ || ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತವೃತ್ತ ||


(ಬ್ರಹ್ಮಾಪುರ=ಬೊಮ್ಲಾಪುರ)

ನಾನಾ ಜನ್ಮಜಪಾಪಪುಣ್ಯಹರಣಂ ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಸತ್ಸೇವನಂ
ಜನ್ಮವ್ಯಾಧಿಜರಾಪಮೃತ್ಯುಹನನಂ ಕಾರುಣ್ಯಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಮ್|
ನಿತ್ಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾವಪೂರಿತಜಪಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾತ್ಪ್ರೇರಿತಂ
ತಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ಯಪದಂ ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಮ್||  ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತವೃತ್ತ ||

ಶಿವಪದಮಧುಧಾತ್ರೀಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಂ
ಮದನರಿಪುಸುರಾಗೀಂ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನಾಂ ವಿರಾಗೀಮ್|
ಅಮೃತವನಸುಚೈತ್ರೀಂ ಪುಷ್ಪಬಾಣಾನ್ ಪ್ರಪನ್ನಾಂ
ಅನವರತಮಹಂ ತಾಂ ಸುಂದರೀಂ ಭಾವಯಾಮಿ||   ಮಾಲಿನೀವೃತ್ತ ||

ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸಂತತ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಂ
ಹೃದಂಧಕಾರಕ್ಷಯಕಾರಕಂ ತಮ್|
ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಪಾದಯುಗ್ಮಂ
ಭಜಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾsಮಲಚಿತ್ತವೃತ್ಯಾ||    ಉಪಜಾತಿವೃತ್ತ ||

ಸರ್ವಭೂತಿಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ನಾನಾ ಜನ್ಮನಿ ಸಂಚಿತಮ್|
ವಿಭೂತಿಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಶಂಭೋ ಸ್ವಾನುಭೂತಿಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್||  ಅನುಷ್ಟುಪ್ ||


ಶ್ರೀಚಕ್ರಸ್ಥಾಮನಂತಾಮಚಲಚಲಯುತಾಮಾದಿಶಕ್ತೀಮನಾದೀ-
ಮಕ್ಷಾದ್ಯಂತ್ಯೈಶ್ಚರಂತೀಮಮರಪದರತೀಂ ಮಧ್ಯಶೂನ್ಯಾಮನನ್ಯಾಮ್ |
ಕಾಲಾತೀತಾಂ ತ್ರಿಕಾಲಾಂ ತ್ರಿಭುವನಜನನೀಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಯಂತಗರ್ಭಾ-
ಮಾಲಂಬೇಹಂ ಮದಂಬಾಂ ತ್ರಿಪುರಹರಪದಾಂ ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯರೂಪಾಮ್ || ಸ್ರಗ್ಧರಾ ವೃತ್ತ ||

ನಮೋ ಭವಾನ್ಯೈ ನವಕನ್ಯಕಾಯೈ
ನಮಃತ್ರಿಕಾಲಾಗ್ನಿಸುದೀಪ್ತಿಕಾಯೈ|
ಸುಜ್ಞಾನರೂಪೈರ್ಮಮಕಾರಹಂತ್ರ್ಯೈ
ಮಾತ್ರೇ ಸದಾ ಸಂಪದಸನ್ನಿಧಾಯೈ || ಉಪಜಾತಿವೃತ್ತ||

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

 1. kannadadalli alla samskrutadalli oodi -
  ati sarala samskrutabhashayam likhitani etani shlokani bahu sundara, mandara, sulalita, santhi. sarala
  padaprayogena ati rochanthe. Aham tu ateeva
  santustosmi. etadrusha kavyam bhavata likhitam iti gnatva santhosham abhavath.

  namaskarah, dhanyavadahch.
  neelamegashama

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ